Top of main content

Informacje ogólne dotyczące CRS

Bankowość Komercyjna – Polska

W celu ochrony integralności systemów podatkowych oraz walki z unikaniem opodatkowania rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Został on opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między organami podatkowymi.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: „Ustawa CRS"), która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 648. Postanowienia Ustawy CRS dotyczące zasad poszukiwania rachunków podlegających raportowaniu oraz przekazywania informacji o nich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wejdą w życie 1 maja 2017 roku.

Konieczne działania

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów CRS, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza i przesłanie go na adres: HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, lub przekazanie go swojemu doradcy - pracownikowi HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby CRS. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz teminów i zapoznać się z ich definicjami.

Pytania?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż HSBC nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.

Ostatnia aktualizacja strony: październik 2022