Top of main content

Wykaz terminów

Bankowość Komercyjna – Polska

Automatyczna wymiana informacji

Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

CRS

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS) to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce („Bank”), który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Członek kadry kierowniczej wyższego szczebla

W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli nad podmiotem na podstawie udziałów własnościowych, za Osobę Kontrolującą Podmiot będzie uważana osoba fizyczna zajmująca stanowisko członka kadry kierowniczej wyższego szczebla. Członek kadry kierowniczej wyższego szczebla jest osobą sprawującą kontrolę nad procesem zarządzania Podmiotem.

Dochód Pasywny

Na potrzeby CRS, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

 • dywidendy
 • odsetki
 • dochód równoważny z odsetkami
 • opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**
 • ubezpieczenia rentowe
 • nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej
 • nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe
 • nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych
 • dochód netto ze swapów
 • kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych
 • * W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

  ** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

Podmiot

CRS definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów HSBC posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych HSBC. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, gdyż w świetle przepisów CRS traktuje się je jak osoby fizyczne.

FATCA

Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA) została wprowadzona przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu przeciwdziałania uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Więcej informacji na temat FATCA znajduje się w naszym serwisie poświęconym FATCA.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

Osoba Kontrolująca

Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.

Oświadczenia

Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami CRS. Istnieją dwa rodzaje Oświadczeń: dotyczące Podmiotów oraz Osób Kontrolujących. W przypadku niektórych podmiotów konieczne jest złożenie obu typów oświadczeń. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia dla Podmiotów oraz Oświadczenia dla Osób Kontrolujących.

Podmiot Aktywny (ang. Active Entity)

W świetle CRS Podmiot Aktywny nazywany jest Aktywnym Podmiotem Niefinansowym (ang. Active Non-Financial Entity, Active NFE). Aby zostać uznanym za Aktywny NFE, należy spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • mniej niż 50% dochodu brutto NFE za poprzedni rok kalendarzowy lub inny odpowiedni okres sprawozdawczy jest dochodem pasywnym, a mniej niż 50% aktywów posiadanych przez NFE w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego lub innego odpowiedniego okresu sprawozdawczego stanowią aktywa, które przynoszą dochód pasywny lub pozostają w posiadaniu danego NFE dla osiągania dochodu pasywnego
 • akcje danego NFE są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych lub dany NFE jest podmiotem powiązanym podmiotu, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych
 • NFE jest podmiotem rządowym, organizacją międzynarodową, bankiem centralnym lub jednostką będącą w całości własnością co najmniej jednego ze wspomnianych podmiotów
 • zasadniczo wszystkie czynności NFE obejmują posiadanie (w całości lub w części) wyemitowanych akcji co najmniej jednej jednostki zależnej, bądź zapewnienia finansowania i świadczenia usług takim jednostkom, które prowadzą działalność w branżach lub sektorach innych niż działalność instytucji finansowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy dany podmiot nie kwalifikuje się do tego statusu, jeżeli sam działa jako (lub sam przedstawia się jako) fundusz inwestycyjny, taki jak fundusz private equity, fundusz venture capital, fundusz typu leveraged buyout (LBO) lub jakikolwiek inny instrument inwestycyjny, którego celem jest nabycie lub finansowanie spółek, a następnie pozostawanie w posiadaniu udziałów w tych spółkach jako aktywów trwałych do celów inwestycji
 • NFE nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej i nie prowadził wcześniej takiej działalności, jednakże inwestuje kapitał w aktywa z zamiarem prowadzenia działalności innej niż działalność instytucji finansowej, pod warunkiem że dany NFE nie kwalifikuje się do tego wyjątku po okresie 24 miesięcy po dniu początkowego utworzenia tego NFE
 • NFE nie był instytucją finansową przez ostatnich pięć lat oraz jest w trakcie procesu likwidacji aktywów lub reorganizacji z zamiarem kontynuowania lub wznowienia funkcjonowania w dziedzinie innej niż działalność instytucji finansowej
 • NFE zajmuje się głównie transakcjami finansowymi lub zabezpieczającymi z podmiotami powiązanymi, które nie są instytucjami finansowymi, lub na rzecz tych podmiotów, oraz nie zapewnia finansowania ani nie świadczy usług zabezpieczających na rzecz jakiegokolwiek podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym, pod warunkiem że grupa wszelkich takich powiązanych podmiotów prowadzi przede wszystkim działalność inną niż działalność instytucji finansowej, lub
 • NFE spełnia wszystkie następujące warunki:
  • został utworzony i działa w swoim państwie członkowskim lub innej jurysdykcji miejsca rezydencji wyłącznie dla celów religijnych, charytatywnych, naukowych, artystycznych, kulturalnych, sportowych lub edukacyjnych; lub został utworzony i działa w swoim państwie członkowskim lub innej jurysdykcji miejsca rezydencji i jest organizacją zawodową, organizacją przedsiębiorców, izbą handlową, organizacją pracy, organizacją rolniczą lub ogrodniczą, organizacją obywatelską lub organizacją prowadzoną wyłącznie w celu wspierania opieki społecznej
  • jest zwolniony z podatku dochodowego w swoim państwie członkowskim lub innej jurysdykcji miejsca rezydencji
  • nie posiada udziałowców ani członków, którzy są właścicielami lub beneficjentami jego dochodu lub aktywów
  • mające zastosowanie przepisy państwa członkowskiego lub innej jurysdykcji miejsca rezydencji tego NFE lub jego dokumenty założycielskie nie pozwalają na jakikolwiek podział ani jakiekolwiek zastosowanie jego dochodu lub aktywów na rzecz osoby prywatnej lub podmiotu niebędącego podmiotem charytatywnym, z wyjątkiem celów zgodnych z prowadzoną przez NFE działalnością charytatywną, ani na podział jako zapłatę rozsądnego wynagrodzenia za wykonane usługi lub zapłatę odzwierciedlającą uczciwą wartość rynkową nabytego przez ten podmiot majątku, oraz
 • mające zastosowanie przepisy państwa członkowskiego lub innej jurysdykcji miejsca rezydencji tego NFE lub jego dokumenty założycielskie wymagają, aby w przypadku likwidacji lub rozwiązania tego NFE wszystkie jego aktywa zostały przekazane podmiotowi rządowemu lub innej organizacji non-profit, lub przypadły w udziale rządowi państwa członkowskiego danego NFE lub innej jurysdykcji miejsca rezydencji tego NFE lub jakimkolwiek jednostkom terytorialnym niższego szczebla danego państwa lub jurysdykcji.

Podmiot Pasywny (ang. Passive NFE)

W rozumieniu CRS, Podmiot Pasywny oznacza każdy Podmiot Niefinansowy (ang. Non-Financial Entity) niebędący Aktywnym NFE.
Podmiot uznaje się za pasywny, jeśli więcej niż 50% dochodu brutto tego podmiotu za poprzedni rok kalendarzowy lub inny odpowiedni okres sprawozdawczy stanowiło dochód pasywny, lub jeśli aktywa będące w posiadaniu tego podmiotu w tym samym okresie stanowią aktywa generujące dochód pasywny lub służące jego generowaniu.
Na potrzeby CRS dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

 • dywidendy
 •  odsetki
 •  dochód równoważny z odsetkami
 •  opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**
 •  ubezpieczenia rentowe
 •  nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej
 •  nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe
 •  nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych
 •  dochód netto ze swapów
 •  kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

Podmiot Powiązany

Podmiot jest "Podmiotem powiązanym" innego podmiotu, jeżeli jeden z podmiotów kontroluje drugi podmiot, lub obydwa podmioty pozostają pod wspólną kontrolą. W tym celu kontrola obejmuje bezpośrednią lub pośrednią własność ponad 50% głosów i wartości w danym podmiocie.

Rezydencja podatkowa

Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.

TIN (ang. Tax Identification Number)

TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.

Ostatnia aktualizacja strony: październik 2022