Top of main content

Najczęściej zadawane pytania

Bankowość Komercyjna – Polska

Czym jest CRS?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS) to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce („Bank”). CRS ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Kogo dotyczy CRS?

Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z CRS, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banku, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez klientów na Oświadczeniach (Oświadczenie składane przez Podmioty (2.04MB, PDF) lub Oświadczenie składane przez Osoby Kontrolujące (2.62MB, PDF)).

Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Wszystkie instytucje finansowe w państwach uczestniczących w procedurze CRS mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami CRS.

Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce?

W związku z wymogami CRS, Bank poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Miejsce urodzenia (dotyczy Osób Kontrolujących)
 • Data urodzenia (dotyczy Osób Kontrolujących)
 • Kraj (e) rezydencji podatkowej
 • Numer identyfikacji podatkowej
 • Kraj rejestracji (dotyczy Podmiotów)
 • Rodzaj Podmiotu (dotyczy Podmiotów)
 • Rodzaj Osoby Kontrolującej (dotyczy tylko niektórych typów Podmiotów)

Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zależy to od kraju, w którym klient żyje oraz od innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż HSBC nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Udzielenia podobnych informacji wymaga się również w związku z przepisami FATCA, jaka jest więc różnica?

Jeśli nawet dostarczyli Państwo informacje dla potrzeb Ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (ang. Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), Bank wciąż może poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji, gdyż CRS i FATCA stanowią dwie odrębne regulacje.

FATCA jest aktem prawa amerykańskiego, na podstawie którego instytucje finansowe zobowiązane są do identyfikacji tzw. US Persons oraz przesyłania wymaganych informacji zgodnie z przepisami FATCA, w oparciu o obywatelstwo. CRS wymaga natomiast, aby instytucje finansowe identyfikowały rezydencję podatkową klientów oraz przekazywały informacje o tych klientach, których rezydencja podatkowa znajduje się w innym kraju niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki.

Jeśli mieszkam w kraju, w którym płacę podatki dlaczego muszę dostarczyć te informacje?

W związku z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany ustalić status rezydencji podatkowej wszystkich swoich klientów, nawet jeśli są oni rezydentami kraju, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Na ogół w takiej sytaucji dane klienta nie będą raportowane do lokalnych organów podatkowych dla potrzeb CRS.

Jak często muszę przekazywać te informacje?

Po otrzymaniu przez Bank ważnego Oświadczenia klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

Dlaczego Bank przekazuje do lokalnych organów podatkowych moje dane podatkowe?

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany do przekazywania lokalnym organom podatkowym informacji podatkowych o swoich klientach.

Czy HSBC działa zgodnie z zasadą ochrony prywatności?

Tak. Bank udostępni informacje o kliencie jedynie właściwym organom podatkowym, jeśli jest to zgodne z obowiązującym lokalnie prawem.

Czy moje informacje są bezpieczne?

Informacje o kliencie chronione są dzięki rygorystycznym zasadom poufności i bezpieczeństwa, obowiązującym wszystkie podmioty z Grupy HSBC, ich personel oraz osoby trzecie. Ponadto Bank udostępnia takie informacje jedynie właściwym organom podatkowym, jeśli jest to zgodne z obowiązującym lokalnie prawem.

Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez klienta na formularzach: Oświadczenie CRS dla Podmiotów (ang. Entities) oraz Oświadczenie CRS dla Osób Kontrolujących (ang. Controlling Person), a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to:

 • saldo rachunku lub wartość
 • łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności

Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż HSBC nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.

Ostatnia aktualizacja strony: październik 2022