Top of main content

Informacje ogólne dotyczące CRS

Bankowość Komercyjna – Polska

W celu ochrony integralności systemów podatkowych oraz walki z unikaniem opodatkowania rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również HSBC Bank Polska S.A („Bank”).

Został on opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między organami podatkowymi.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana powyżej Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014 (4.01MB, PDF).

Konieczne działania

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów CRS, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza i przesłanie go na adres: HSBC Bank Polska S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, lub przekazanie go swojemu doradcy - pracownikowi HSBC Bank Polska S.A. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby CRS. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz teminów i zapoznać się z ich definicjami.

Pytania?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż HSBC nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.

Ostatnia aktualizacja listopad 2015